Техничка школа Ужицу објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је набавка добара- електрична енергија за потпуно снадбевање. У прилогу се налази:

Одлука о покретању

Решење о образовању комисије за спровођење поступка ЈНМВ бр. 1/18

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ

Конкурсна документација