Техничар телекомуникационих технологија

Електротехничари телекомуникација стичу потребна знања, вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим на тржишту рада, како код нас тако и у свету.
У току четворогодишњег школовања електротехничар телекомуникација оспособљава се да:
• Монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационих система,
• Одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје,
• Врши мерења на телекомуникационим мрежама и уређајима,
• Употребљава информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу,
• Отклања уочене грешке и кварове у оквиру различитих телекомуникационих система и о томе води техничку документацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, ефикасно организује време и рад у тиму,
• Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.

Техничари телекомуникација стичу потребна знања, вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим на тржишту рада, како код нас тако и у свету.
У току четворогодишњег школовања електротехничар телекомуникација оспособљава се да:
• Монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационих система,
• Одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје,
• Врши мерења на телекомуникационим мрежама и уређајима,
• Употребљава информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу,
• Отклања уочене грешке и кварове у оквиру различитих телекомуникационих система и о томе води техничку документацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, ефикасно организује време и рад у тиму,
• Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме. Због сталног напредка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 4
Физика 2 2
Основе електротехнике 3+1 3+1
Рачунарска графика и мултимедија 2
Апликативни програми 2
Електроника 3+1 2+1
Теорија телекомуникација 2+1
Tелекомуникациони водони 2
Телекомуникациона мерења 2
Техника дигиталног преноса 2+1
Комутациона техника 2+1
Приступне мреже и уређаји 2+1 2
Сигнално телекомуникациони системи 3 3
Системи преноса 2+1
Бежичне комуникације 2+1
Рачунарске мреже 2
Техничка документација 2
Предузетништво 2
Практична настава 4 4
Грађанско васпитање/верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму образовног профила 2 2