Оператер машинске обраде резањем

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА

Припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
Припрама и израда на CNC машинама (компјутерски управљане машине),
Самостално управљање конвенционалним и CNC машинама,
Самостална организација радног места,
Самостално мерење и контролисање изратка у производном процесу,
Самостална примена мера заштите и безбедности на раду,
Развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења.
Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред-један дан, II разред-два дана, III разред-три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за релаизацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC голодалица).

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред-један дан, II разред-два дана, III разред-три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глодалица).

ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ?

Машинска производња
Фабрике алата
Самостална радионица
Фирме у окружењу које поседују ЦНЦ машине

Moгу наставити школовање на високим школама струковних студија

Предмети I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Физичко васпитање 2 2 2
Историја 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Техничко цртање 3
Техничка механика 3
Машински елементи 3
Техничка физика 2
Предузетништво 2
Машински материјали 2
Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама 3 3 2
Технологија машинске обраде на НУ машинама 2
Машинска обрада на конвенционалним машинама 6 12 12
Машинска обрада на НУ машинама 6
Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила 1 1