Техничар за рециклажу

Четворогодишњи образовни профил

Уколико сте забринути због загађења наше планете и разумете потребу да природне ресурсе сачувамо за будуће генерације техничар за рециклажу је ваш прави избор!

У току четворогодишњег школовања, техничар за рециклажу стиче потребна знања за:
• правилно схватање одрживог развоја – енергетска ефикасност и чистија производња;
• организовање сакупљања секундарних сировина (неметали и метали, неоргански и органски материјали);
• организовање послова у складишту секундарних сировина;
• организовање послова рециклаже секундарних сировина;
• управљање отпадом на еколошки прихватљив начин;

Техничар за рециклажу је образовни профил који је настао као резултат сарадње школе са социјалним партнерима и привредницима нашег краја.
Рециклажа је привредна грана која има еколошки, економски и друштвени значај: утиче на подизање еколошке свести, помаже у спречавању загађења животне средине, штеди природне ресурсе и енергију …
Рециклажа је појам којим се може описати процес претварања „отпада“ у сировине од којих могу настати нови производи. Чак 70 одсто отпада има употребну вредност, што значи да се може рециклирати. Број фирми које се баве рециклажом у нашој земљи је вишеструко увећан последњих година.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА
ПОСАО – мала и велика предузећа која се баве откупом и рециклажом различитих секундарних сировина, самостално бављење пословима скупљања, сепарације, управљања и рециклаже свих врста секундарних сировина, регионални центри за управљање отпадом…

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
Сви факултети и високе школе струковних студија

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 0+2
Историја 2
Ликовна култура 1
Физика 2
Географија 2
Биологија 2
Социологија са правом грађана 2
Општа и неорганска хемија 3+3
Техничко цртање са машинским елементима 2
Основи рециклаже 2+2
Органска хемија 2+2
Материјали за рециклажу 3+4
Безбедност и здравље на раду 2
Уређаји и опремa за рециклажу 2+2
Одрживи развој 3
Основи квалитета 2
Рециклажа материјала 3+4
Рециклажа комуналног отпада 3
Аутоматска контрола процеса 2+2
Рециклажне технологије 3+4
Управљање отпадом 2
Опасан отпад 2
Oдлагање отпада 2+2
Предузетништво 0+2
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1