Техничар мехатронике

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас тако и у свету.
У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособњава се да :
• Помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
• Програмира микроконтролере и PLC-ове,
• Ради са роботом и познаје сензорске системе,
• Познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
• Тестира и дијагностикује мехатронски систем,
• Отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, ефикасно организује време и рад у тиму,

Високоаутоматизовани системи су свуда око, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напредка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА:
ПОСАО – аутомобилска индустрија, авио компаније, телевизијски студији, хемијска индустрија, област медицине (израда пејсмекера, апарата за ултра звук, зуботехника…) мерења, контроле и кибернетике, електропривреда, машинска и електроиндустрија, роботика…

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ :
ФАКУЛТЕТ – сви факултети
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – све високе школе

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
Физика 2
Техничко цртање 2
Механика 3
Основе електротехнике 3+1 2+1
Техничка механика са механизмима 3
Машински елементи 4
Програмирање 2
Електромашинска припрема 3
Хидрауличне и пнеуматске компоненте 2
Електроника 2+1
Дигитална електроника и микроконтролери 1+2
Системи управљања у мехатроници 1+2
Електрични погони и опрема у мехатроници 2+2
Опрема, погон и управљање мехатронским системима 6
Мехатронски системи у индустрији 6
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања 3
Тестирање и дијагностика мехатронских система 3
Одржавање и монтажа мехатронских система 3
Одржавање и монтажа мехатронских система 2
Предузетништво 2
Програмабилни логички контролери 3
Грађанско васпитање/верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму образовног профила 2 2