Техничар за индустријску роботику

Техничар за индустријску роботику израђује дијаграм тока и дијаграм функционисања у оквиру флексибилне технолошке ћелије и унутрашњег транспортног система, повезује робот са CNC машином и интегрише мобилни робот у транспортни систем, прати рад, коригује грешке компонената флексибилне технолошке ћелије, компонената унутрашњег транспорта и робота. Обучен је за одређивање полазних команди и параметара у процесу програмирања робота, за једноставне корекције програма према налогу, као и за ручно програмирање рада робота. Такође, прилагођава параметре симулације рада робота применом рачунара.

Вешто комуницира у различитим контекстима , продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју. Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради. Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, техничару за роботику омогућава запошљавање и наставак школовања.

Одаберите роботику ако:

  • сматрате да сте посебниби сте одабрали да упишете Техничку гимназију, али она, нажалост, још увек не постоји у нашој земљи
  • истовремено сте талентовани за технику и природне науке
  • умете да логички мислите и закључујете
  • се не стидите да признате да волите да учите
  • волите да стимулишете своју интелигенцију новим изазовима
  • желите да Вам Ваши професори посвете посебну пажњу
  • разумете шта су нове технологије
  • схватате да је будућност већ дошла и да је, у техници, цела ослоњена на роботику и потпуну аутоматизацију
  • желите рад на најсавременијој опреми

ПОСАО

Нове технологије (CNC опрема)

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ФАКУЛТЕТ – машински, елетротехнички,
информатички, економски, менаџмент….
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Хемија 2
Физика 2
Ликовна култура 1
Биологија 1
Историја 2
Географија 2
Социологија са правима грађана 2
Екологија и заштита животне средине 2
Техничко цртање 4
Машински материјали 2
Техничка механика са механизмима 1+1 2+1 1+1
Примењена математика у роботици 2 2 2 2
Програмирање и програмски језици 2 2
Машински елементи 2+1 2+1
Електротехника 2
Компјутерска графика 3
Технологија обраде са технолошким поступцима 1+1
Електроника и микроконтролери 2
Аутоматизација производње и флексибилни технолошки системи 2+2+42* 3+2+60*
Моделирање машинских елемената и конструкција 2
Роботи 2 3+2+60*
Хидраулика и пнеуматика 2+1
Практична настава 90* 90*
Предузетништво 2
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму oбразовног профила** 2 2

* – часови који се реализују у блоку