Завршни испит и матурски испит – Приручници за полагање

Упис на преквалификацију, доквалификацију и специјалистично образовање

Техничка школа у Ужицу у својству ванредних ученика ради преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања, може да упише следећи број лица за образовне профиле за које је верификована:

Ред.
бр.
Подручје рада/

Образовни профил

Број ученика
Преквалиф. Доквалиф. Специјалистичко
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1 Машински техничар 5 5
2 Машински техничар за компјутерско конструисање 7 5
3 Техничар за компјутерско управљање 8 5
4 Аутомеханичар 8
5 Алатничар 4
6 Инсталатер 5
7 Машинбравар 15
8 Бравар 5
9 Прецизни механичар 3
10 Металоглодач 4
11 Металобрусач 4
12 Механичар грејне и расхладне технике 5
13 Механичар гасо и пнеумоенергетских  постројења 5
14 Бравар – специјалиста 3
15 Металостругар – специјалиста 3
16 Металоглодач – специјалиста 3
17 Металобрусач – специјалиста 3
18 Механичар алатних машина – специјалиста 6
19 Oператер машинске обраде 4
УКУПНО МАШИНСТВО 82 15 18
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1 Електротехничар електронике 5 5
2 Електротехничар енергетике 8 10
3 Електротехничар рачунара 5 7
4 Техничар мехатронике 3 3
5 Електротехничар телекомуникација 3 3
6 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 6
7 Електромеханичар за машине и опрему 8
8 Електроинсталатер 5
10 Електромонтер  мрежа и постројења 10
11 Електроенергетичар за мреже и постројења –специјалиста 5
12 Електроенергетичар за машине и опрему – специјалиста 5
13 Електроенергетичар за електричне инсталације -специјалиста 5
УКУПНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 53 28 15
МЕТАЛУРГИЈА
1 Техничар за прераду метала 10 10
2 Техничар за контролу у металургији 5 5
3 Ливац 7
4 Ваљаоничар 7
5 Извлачилац 7
6 Термообрађивач метала 7
7 Обрађивач племенитих метала 5
УКУПНО МЕТАЛУРГИЈА 48 15
ГРАФИЧАРСТВО
1 Техничар за обликовање графичких производа 5 5
2 Техничар штампе 3 3
3 Техничар графичке дораде 3 3
УКУПНО ГРАФИЧАРСТВО 11 11
УКУПНО 194 69 33

Образовни профили за које је школа верификована