Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
Стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
Оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
Упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система,
Стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспосољављају за њену примену,
Упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма.
Развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванприведне делатности:

  • Фармацију
  • Медицину
  • Текстилну индустрију…

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори радне машине, као и саме машине на којима је постављен индустријски софтвер), тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.

ДАЉА ПРОХОДНОСТ:

ПОСАО – Нове технологије (CNC опрема)

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, економски, менаџмент…
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Машинство, информатика, електротехника…

Предмети I раз. II раз. III раз. IV раз.
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунари и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 1
Филозофија 2
Физика 2 2
Екологија и заштита животне средине 2
Техничко цртање 4
Машински материјали 2
Механика 1+1 1+1
Машински елементи 1+1
Електротехника и електроника 2
Компјутерска графика 3
Технологија машинске обраде 2 + 30 блок
Мерење и контрола квалитета 2
Моделирање машинских елемената и конструкција 3
Технологија за компјутерски управљане машине 4
Програмирање за компјутерски управљане машине 4 7
Пројектовање технолошких система 6 6
Аутоматизација производње и флексибилни призводни системи 2
Практична настава 4+ 60 блок 4 + 60 блок
Предузетништво 2
Изборни предмет према програму образовног профила 2 2