Техничка школа Ужице већ 40 година школује ученике са сметњама у развоју и пружа им:

  • савремене програме и наставне методе,
  • свестране и посвећене наставнике
  • рад у малим групама
  • сталну сарадњу са родитељима
  • безбедност ученика
  • креативну атмосферу која подстиче вољу за учењем и радом
  • формирање навика код ученика да чувају машине, алат, прибор и материјал
  • развијање интересовања код ученика према одређеном занимању
  • развијање особина код личности код ученика: тачност, истрајност, уредност, прецизност, логично размишљање
  • оспособљавање ученика за практичну примену на будућм радним местима

У нашој школи ови ученици се школују у два подручја рада, машинство и обрада метала и графичарсво. И то у следећем образовним профилима:

БРАВАР – трогодишњи образовни профил

Уписује се 6 ученика.

Настава је заступљена са 12 часова теорије и 18 часова практичне наставе недељно.

Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који могу бити корисни, али имати и уметничку вредност.

Основна сврха занимања је: стицање практичног знања за израду металних ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре, израда и монтажа грађевинске браварије (прозори, врата…) од челичних, алуминијумских и пластичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција (носачи, стубови, конзоле, мостови, кровови…). Поред практичног знања ученици стичу сва потребна теоретска знања везана за дати образовни профил.

Кроз практичну наставу (израду конкретних задатака) ученици се оспособљавају за практично размишљање, стицање основних знања при изради одређених делова од метала.

У току школовања ученици развијају вештине и способности за примену на будућим радним местима.

Предмети БРАВАР I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 2 2 2
Уређење друштва 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 2
Основе машинства 2
Материјали и обрада метала 2 2
Техничко цртање са машинским елементима 2 2
Технологија рада 2 2 2
Практична настава 18 18 18
Укупно часова: 30 30 30
Bravar
bravar
bravar

ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА – трогодишњи образовни профил

Уписује се 6 ученика.

Овај образовни профил омогућава ученицима да стичу основна знања у вези послова који се обављају у књиговезници, као и о врсти материјала и одређеним техникама рада.

Кроз практичну наставу ученици се оспособљавају за обављање послова дораде у штампарији кроз припрему материјала који се користи и кроз технику рада. На овај начин ученици стичу одређене радне навике. Највећу заступљеност у овом образовном профилу има практична настава (18 часова недељно) где ученици пролазе све фазе израде у графичкој доради: савијање, сакупљање, повезивање табака, израда брошура, албума, тврдог повеза…

Настава се одвија на врло креативан и интересантан начин кроз прављење разноврсних графичких производа. Кроз креативан раад ученици развијају способности и вештине да самостално, или уз малу помоћ наставника креирају графички производ.

Предмети ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 2 2 2
Уређење друштва 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 2
Технологија графичког материјала 2 2 2
Графичко обликовање и писмо 2 2
Технологија рада 2 2 2
Практична настава 18 18 18
Укупно часова: 30 30 30